โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการความขัดแย้ง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 508, 302 / 086-006-9264, 089-128-0290 Email :apcm@ku.ac.th
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2559 สงวนลิขสิทธิ์