ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ห้อง 101 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้ง ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.วันเสาร์ 9.00-16.00 น.

 
  หากมีข้อสงสัยของหลักสูตรหรือการรับสมัคร สามารถศึกษาข้อมูลต่างๆใน Website นี้ก่อน
ทั้งนี้หากมีข้อคำถามสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 508,302, 446 หรือที่
081-935-7454, 089-128-0290 และ Email:apcm@ku.ac.th
   
 
  การเดินทางมาที่คณะสังคมศาสตร์นั้นมีสามารถดำเนินการได้หลายวิธีได้แก่

- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะ และมาต่อรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
  โดยสามารถศึกษาเส้นทางได้จาก Website ของกองยานพาหนะ อาคารสถานที่ (คลิกเลือกที่เมนูด้านล่าง)


- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะและมาต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง ค่าโดยสารประมาณ 10-15 บาท (ควรสอบถามจากผู้ให้บริการก่อน)

- การเดินทางมาโดยรถแท็กซี่ สามารถดูแผนที่ได้ โดย คลิกเลือกที่เมนูด้านล่าง

- การเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว อาจมีปัญหาในด้านสถานที่จอด เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังใหม่
  จึงไม่มีสถานที่จอดให้บริการ ประกอบกับพื้นที่โดยรอบจะเป็นสถานที่จอดของหน่วยงานต่างๆซึ่งไม่สามารถเข้าไปจอดได้
  และอาจถูกล็อคล้อซึ่งต้องเสียค่าปรับ ดังนั้นหากจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ ด้านหน้าประตู 1 (เสียค่าบริการ) และต่อรถโดยสารสวัสดิการมายังคณะสังคมศาสตร์อีกทอดหนึ่ง