เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 

 
  ซื้อใบสมัครและรับสมัคร
  วันนี้-31 พฤษภาคม 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์/ที่คณะ
  6 มิถุนายน 2559
  สอบข้อเขียน
  11 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
  สอบสัมภาษณ์
  25 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  1 กรกฎาคม 2559
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  4-12 กรกฎาคม 2559
 

 

 

 

 

 

 

 
  พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 
  แผน ก 2(วิทยานิพนธ์) จำนวน 12 คน, แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จำนวน 28 คน รวม 40 คน

 
  หลักสูตร 2 ปี (ภาคต้น ภาคปลายและภาคฤดูร้อน)

 
  วันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น .

 
  อาคารคณะสังคมศาสตร์

 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) ประมาณ 184,260 บาท
หลักสูตรแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประมาณ 174,060 บาท

 
 
  มีวิธีการสมัครดังนี้

1. สมัครด้วยตัวเองที่โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 101
   
ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. พร้อมชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
    (วันหยุดราชการ โปรดโทรศัพท์สอบถามก่อน)
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและดำเนินการส่งเอกสารประกอบการสมัครและสำเนาใบโอนเงินธนาคารมาที่
   โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
    เลขที่ 50
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

รายละเอียดบัญชีธนาคาร
ชื่อ บัญชี โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 235-222754-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

แผนที่ตั้งในกรณีเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

 

 
รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
สำเนาใบปริญญาบัตร (ใบรับรองวุฒิการศึกษา) จำนวน 1 ใบ
สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ใบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
ใบสมัคร จำนวน 1 ใบ